Oferta

Directe proponuje kompleksową obsługę oraz pomoc prawną w zakresie zamówień publicznych na wszystkich etapach ich udzielania oraz realizacji. Dzięki współpracy z doświadczonymi ekspertami – praktykami w dziedzinie zamówień publicznych zapewnimy specjalistę odpowiadającego potrzebom Państwa firmy, a także potrzebom konkretnego postępowania, tak by względy koncepcyjne i formalne nie stanowiły przeszkody w osiągnięciu zamierzonego celu.

Zakres świadczonej pomocy prawnej

Z

Kompleksowe lub incydentalne wsparcie w danym postępowaniu

Sporządzimy dla Państwa zapytania do SWZ, ocenimy postanowienia SWZ pod kątem zachowania przez zamawiającego zasad proporcjonalności i uczciwej konkurencji. Pomożemy przygotować ofertę i składające się na nią dokumenty, w tym rozwiązać problemy związane z wykazaniem spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz udziałem podmiotów trzecich. Weźmiemy udział w formułowaniu ewentualnych wyjaśnień oraz uzupełnień składanych w toku postępowania. Zweryfikujemy poprawność dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy, takich jak zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

Z

Odwołania do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej oraz skargi do sądu powszechnego

Przygotujemy odwołanie zarówno od SWZ jak i od poszczególnych czynności zamawiającego, a następnie będziemy reprezentować Państwa w postępowaniu przed Krajową Izbą Odwoławczą. Sporządzimy skargę do sądu powszechnego na rozstrzygniecie Krajowej Izby Odwoławczej i weźmiemy udział w zainicjowanym w ten sposób procesie.

Z

Wspólne ubieganie się o udzielenie zamówienia

Pomożemy Państwu przygotować umowę konsorcjum, tak aby zabezpieczała interes wszystkich jego członków oraz pozwalała na sprawną i profesjonalną współpracę na etapie realizacji zamówienia. Przygotujemy również pełnomocnictwa niezbędne w toku postępowania oraz zwrócimy Państwa uwagę na aspekty formalne związane ze wspólnym ubieganiem się o udzielenie konkretnego zamówienia.
Z

Umowy na wykonanie zamówienia publicznego oraz zagadnienia związane z karami umownymi

Przeanalizujemy dla Państwa treść umowy o realizację zamówienia publicznego, a w razie potrzeby pomożemy podjąć kroki zmierzające do jej ewentualnej modyfikacji na etapie postępowania o udzielenie danego zamówienia. Udzielimy wsparcia w sytuacji problemów powstałych na etapie realizacji umów oraz jeśli będzie to potrzebne, pomożemy w dokonaniu zmian zawartych umów. Doradzimy, jak wyegzekwować zapłatę należnego wynagrodzenia od zamawiającego. Ocenimy zasadność i dopuszczalność naliczania przez zamawiającego kar umownych, a także szanse na ich zmiarkowanie.

Z

Podwykonawstwo, w tym podwykonawstwo w zakresie robót budowlanych

Udzielimy wsparcia w przygotowaniu projektu umowy z podwykonawcą, w tym również w sytuacjach, gdy podwykonawstwo będzie następstwem spełniania warunków udziału w postępowaniu w oparciu o potencjał podwykonawcy. Pomożemy w przeprowadzeniu zmiany podwykonawcy na etapie realizacji umowy. Wesprzemy Państwa w sytuacji wystąpienia problemów w realizacji umowy o podwykonawstwo, w tym również pomożemy naliczyć kary umowne oraz je wyegzekwować. Pomożemy w sformułowaniu skutecznych dla Państwa form zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez podwykonawcę oraz warunków gwarancji udzielanej przez podwykonawcę.
Z

Udział w realizacji zamówienia w charakterze podwykonawcy oraz uzyskanie bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia

W sytuacji realizowania zamówienia publicznego w charakterze podwykonawcy udzielimy wsparcia prawnego w zakresie stworzenia i wykonywania umowy o podwykonawstwo. Wskażemy jakie działania podjąć, aby móc skorzystać z konstrukcji prawnej bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia przez zamawiającego.
Z

Mediacja w ramach pozasądowego rozwiązywania sporów

Skonsultujemy możliwość skorzystania z mediacji jako pozasądowego sposobu rozwiązywania sporów. Udzielimy wsparcia prawnego w postępowaniu mediacyjnym toczącym się przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej.

Z

Szkolenia

Przeprowadzimy w Państwa firmie szkolenie dla pracowników zajmujących się zamówieniami publicznymi i pomożemy im zdobyć praktyczne umiejętności związane z merytorycznymi aspektami postępowań o udzielenie zamówienia publicznego. W razie potrzeby pomożemy stworzyć taki zespół pracowników w Państwa firmie.

Zasady współpracy oraz formy komunikacji

Pomoc prawna świadczona przez Directe adresowana jest do przedsiębiorców działających na terenie Polski, jak również poza jej granicami. Jest ona zawsze indywidualnie dostosowywana do potrzeb naszych Klientów, co pozwala zagwarantować najwyższą jakość świadczonych usług. Z uwagi na specyfikę zamówień publicznych, które często wiążą się z koniecznością natychmiastowego reagowania na czynności podejmowane przez zamawiającego, podstawową formą oferowanej współpracy jest świadczenie pomocy prawnej w sposób zdalny, przy pomocy środków komunikacji elektronicznej.

Formy wynagradzania

Do kreowania zasad współpracy w zakresie wynagrodzenia podchodzimy w sposób elastyczny. Dzięki temu możliwe jest zastosowanie różnych, dogodnych dla przedsiębiorcy, zasad rozliczenia. Znając specyfikę zamówień publicznych, w ramach wynagrodzenie bazujemy częściowo na instytucji successfee, czyli uzależnienia pewnej części wynagrodzenia od osiągniętego rezultatu. W ramach wynagrodzenia zasadniczego podstawowymi formami wynagrodzenia są:

Z

Ryczałt za wszystkie czynności w ramach danego postepowania lub jego etapu

Z

Stawka godzinowa