UWAGA: Jeżeli rejestrowaliście się Państwo na Webinar przy użyciu formularza przed dniem 13 września 2023 r. i nie otrzymali Państwo zwrotnego potwierdzenia na wskazany w formularzu adres e-mail, prosimy o ponowne dokonanie rejestracji. Przepraszamy za utrudnienia.

WARSZTATY

„Realizacja Usług Leśnych na rzecz jednostek Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe”

Zapraszamy Państwa na warsztaty dotyczące tematyki zamówień publicznych na realizację usług leśnych na rzecz jednostek Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe. Przygotowane przez nas warsztaty, prowadzone w formie Webinaru, pozwolą Państwu nabyć kompleksową wiedzę we wszystkich aspektach postępowań przetargowych prowadzonych przez jednostki Lasów Państwowych. Dzięki temu zminimalizują Państwo ryzyko utraty zamówienia w wyniku odrzucenia Państwa oferty oraz uzyskają Państwo wiedzę jak zbudować przewagę nad konkurencją. Warsztaty obejmować będą całość prowadzonego postępowania od ogłoszenia Specyfikacji Warunków Zamówienia przez przygotowanie oferty do czynności wykonywanych po otwarciu ofert, w tym odwołań do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. W ostatniej części poruszone zostaną również zagadnienia dotyczące już wybranych aspektów umowy na realizacji usług leśnych.

Specyfikacja Warunków Zamówienia

W ramach przeprowadzanych warsztatów nabędą Państwo wiedzę odnośnie kluczowych aspektów Specyfikacji Warunków Zamówienia postępowań na usługi leśne. Poznają Państwo szczególne regulacje i wymogi w zakresie przedmiotu zamówienia, z uwzględnieniem regulacji obowiązujących w PGL LP. Zapoznają się Państwo z warunkami udziału w postępowaniu i przesłankami wykluczenia oraz otrzymają kompleksowe wyjaśnienie, co do sposobów ich spełnienia i wykazania. Dowiedzą się Państwo również, jak przygotowywać zapytania do SWZ, jakie znaczenie mają uzyskiwane w ten sposób wyjaśnienia Zamawiającego oraz jakie obowiązki po stronie Zamawiającego rodzą takie zapytania.

Przygotowanie oferty

Ponadto dowiedzą się Państwo, jak przygotować ofertę i niezbędne załączniki, w taki sposób, aby nie narazić się na uchybienia mogące prowadzić do odrzucenia oferty. Nabędą Państwo wiedzę, jak sporządzić lub pozyskać dokumenty wymagane przez Zamawiającego oraz w jakiej formie je złożyć. Dowiedzą się Państwo, w jaki sposób sporządzić ofertę w zależności od formy prowadzonej przez Państwa działalności, a także jak postępować w przypadku składania oferty w formie konsorcjum.

Czynności po otwarciu ofert

Dzięki wzięciu udziału w warsztatach uzyskają Państwo informacje o czynnościach, jakie mogą nastąpić już po złożeniu oferty oraz jak w sposób najbardziej praktyczny, sprawny i bezpieczny je wykonywać. W szczególności dowiedzą się Państwo, jak sporządzać wyjaśnienia, do których wzywa Zamawiający i jak uzupełniać w toku postępowania niezbędne dokumenty. Zapoznają się Państwo również z zagadnieniami dotyczącymi weryfikacji ofert konkurencji i tych elementów ofert, na które warto zwrócić szczególną uwagę. Ponadto omówione zostaną zasady i warunki wnoszenia odwołań od czynności Zamawiającego do Krajowej Izby Odwoławczej.

Prowadzący

Warsztaty przygotują dla Państwa radcowie prawni Izabella Ziemblicka i Maciej Kiesler oraz adwokat Jakub Lorenz, specjalizujący się w zakresie zamówień publicznych, którzy przez wiele lat świadczyli usługi na rzecz jednostek Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe.

Udział

W ramach warsztatów otrzymają Państwo:

 • możliwość udziału w transmisji LIVE na platformie ClickMeeting z możliwością zadawania pytań (platforma nie wymaga instalacji aplikacji – do udziału wystarczy aktywacja otrzymanego linku);
 • 30-dniowy dostęp do nagrania z przeprowadzonych warsztatów;
 • zestawienie niezbędnych do prawidłowego złożenia oferty dokumentów wraz z informacjami na temat sposobu ich pozyskania;
 • checklistę do weryfikacji poprawności przygotowanej oferty.

Udział – termin i cena

Termin: 10 października 2023 r. – godz. 16:30

Cena:    do dnia 30 września 2023 r. –  299 zł

                od dnia 1 października 2023 r. – 349 zł

Udział – zapisy

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani udziałem w Warsztatach to zapraszamy do wypełniania poniższego formularza.

* – pola obowiązkowe

Po przesłaniu powyższego formularza otrzymają Państwo na wskazany adres e-mail szczegółowe informacje dotyczące udziału w warsztatach.

W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji pod numerem telefonu +48 503 926 883 lub mailowo biuro@directe.pl .

Ramowy Plan warsztatów:

CZĘŚĆ I – Specyfikacja Warunków Zamówienia + Umowa

 • Opis przedmiotu zamówienia
  • Warunki wykonywania usług leśnych
  • Regulacje wewnętrzne PGL LP – decyzje DGLP
  • Kluczowe części zamówienia
  • Zatrudnienie na umowę o pracę
  • Opcja oraz klauzula redukcyjna
 • Zamówienia „Uzupełniające” – art. 214 ust 1 pkt 7
 • Podstawy wykluczenia z postępowania z uwzględnieniem instytucji self-cleaning
 • Warunki udziału w postępowaniu
  • Omówienie poszczególnych grup warunków
  • Warunki udziału w przypadku składania oferty na kilka części zamówienia
  • Szczególne wymogi w zakresie konsorcjum
 • Wadium
 • Sposób obliczania ceny
  • Omyłki w ofercie
 • Formalności przed zawarciem umowy
 • Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
 • Zadawanie pytań do SWZ
  • Terminy
  • Obowiązki Zamawiającego

CZĘŚĆ II – Przygotowanie oferty

 • JEDZ oraz dokumenty składane wraz z ofertą
  • JEDZ
  • Formularz oferty
  • Pełnomocnictwa
  • Inne dokumenty
 • Podmiotowe środki dowodowe
  • Rodzaje dokumentów z uwzględnieniem formy prowadzenia działalności
  • „aktualność na dzień złożenia”
  • Uzupełnianie dokumentów w trybie art. 128 PZP
 • Wspólne ubieganie się o udzielenie zamówienia – konsorcjum
 • Tajemnica przedsiębiorstwa

CZĘŚĆ III – Czynności po złożeniu ofert

 • Rażąco niska cena
 • Weryfikacja ofert konkurencji
 • Odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej
  • Terminy
  • Interes prawny
  • Elementy odwołania